ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

-a www.shop.duett.hu címen található webáruház szolgáltatás igénybe vételéhez

1. Az adatkezelés célja:

A New Duett Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Vevők személyes adatait, kizárólag az ÁSZF-ben körülírt megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

2. Fogalom-meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.
Személyes adat nyilvántartó rendszer: a személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, a feldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt felhatalmazást kaptak az adatok feldolgozására.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv akinek, vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem; mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egyedi megkeresés alapján kapnak adatokat, nem tekinthetők címzettnek.
Az érintett hozzájárulása: az érintett kívánságának önkéntes, kifejezett és tájékozott kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

3. Az adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek:

1. Az adatok feldolgozása jogszerűen és tisztességesen kerül végrehajtásra.
2. Az adatok gyűjtése, valamint további feldolgozása minden esetben célhoz kötött. Az adatkezelő kerüli a túlzott mértékű adatgyűjtést.
3. A gyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történik és az adatkezelő további feldolgozást nem végez e célokkal összeférhetetlen módon.
4. Az adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok pontosságáról és időszerűségéről. Az érintett számára folyamatosan biztosított, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
5. Az adatkezelő minden elvárható módon védi a Vevők felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
6. Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
7. Az adatkezelő az érintett számára az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit biztosítja.

4. Az adatfeldolgozás jogszerűsége:

A személyes adatok csak abban az esetben kerülnek feldolgozásra, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta (pl. regisztráció) vagy az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. megrendelés).

5. Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő : New Duett Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén New Duett Kft.
Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 44.
Adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: shopping@duett.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-369115
Adószáma: 12036684-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +3620/9280484
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfő-péntek 08-16 óra között
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78003/2014.
Engedély száma: NAIH-78003/2014.
A tárhely-szolgáltató adatai (adatok fizikai fellelhetősége): Magyar Szerver Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/b

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Vevő a megrendeléskor megadott adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását, azoknak az Adatkezelő részére történő elektronikus úton való elküldésével adja meg.

7. Az adatkezelés során kezelt személyes és egyéb adatok köre:

www.shop.duett.hu oldalon található webáruház használata során a leendő Vevőnek meg kell adnia az alábbi személyes adatait:
° név
° lakcím

A fenti személyes adatokon kívül a webáruház használata során a további, személyes adatoknak nem minősülő adatokat is meg kell adni:
° email cím
° telefonszám
° szállítási cím
Továbbá lehetőség van – a felhasználó választása szerint – az alábbi adatok megadására:
° számlázási cím

8. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az érintettek köre: a www.shop.duett.hu oldalon megrendelést leadó felhasználók.

9. Az adatkezelés időtartama:

A megrendelés leadásától és/vagy az esetleges regisztráció megtörténtétől a regisztráció törléséig, vagy ha a regisztrált felhasználó legalább 2 évig nem lép be a webáruház felületére. A Vevőnek lehetősége van a felületen bejelentkezés után saját regisztrációját módosítani vagy törölni illetve kérheti a regisztráció módosítását vagy törlését a shopping@duett.hu ügyfélszolgálati email címen is.

10. Az adatfeldolgozás rendszere:

A webáruház szolgáltatás megfelelő szintű nyújtása érdekében a webáruház üzemeltetője az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt.
Magyar Szerver Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén: Magyar Szerver Kft.,
cégjegyzékszám: 01-09-926011,
adószám: 14918649-2-42
A Magyar Szerver Kft. a webáruház technikai hátterét biztosítja, fizikailag itt történik az adatok tárolása.

11. Adattovábbítás:

A kiszállítást kérő Vevők kiszolgálása érdekében – amennyiben a webáruházban ezt az opciót választják – a Magyar Posta MPL Zrt. (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) részére továbbítjuk az alábbi adatokat:
° név
° szállítási cím
° telefonszám
° email cím
A sikeres kiszállítás után a Magyar Posta MPL Zrt. az adatokat nyilvántartásaiból törli.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelt áru kiszállítása.

12. Adatkezelésért felelős személy:

° Neve: Kuznyák Miklós
° Elektronikus levelezési címe: miki@duett.hu
° Telefonszáma: +36-20/9280484

13. Egyéb fontos tudnivalók:

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatokat rendeli a rendszer. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

14. Jogorvoslat, törlési vagy módosítási kérelem:

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vevő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a Vevő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A vonatkozó jogszabály (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) megtalálható a www.njt.hu honlapon.

New Duett Kft.

Budapest, 2016. április 15.